Działalność podstawowa

Firma Szulc Business Consulting świadczy usługi doradztwa biznesowego, w szczególności ekonomiczno - finansowego. Nasze prace realizujemy przede wszystkim w następujących dziedzinach:

  1. Przygotowywanie modeli finansowych i projekcji finansowych dla okresów krótko, średnio i długoterminowych;
  2. Badania rynkowe;
  3. Wycena podmiotów gospodarczych;
  4. Ocena rentowności działalności bieżącej i projektów inwestycyjnych;
  5. Opracowanie biznesplanów;
  6. Controlling (budżetowanie, kontrola kosztów);
  7. Inne doradztwo biznesowe.

 

1. Przygotowywanie modeli finansowych i projekcji finansowych dla okresów krótko, średnio i długoterminowych

W ramach tej gałęzi działalności SBG oferuje naszym Klientom opracowanie samobilansujących się modeli finansowych w formacje MS Excel zawierających aktywne funkcje i makropolecenia. Pozwala to ich przyszłym użytkownikom samodzielną aktualizację założeń lub przeprowadzanie analiz wrażliwości. Powstałe w wyniku prac narzędzie może być wykorzystywane przez naszych Klientów jako zarys planów działalności podmiotu, ocena jego stabilności i płynności finansowej. Jest niezbędne wszędzie tam, gdzie konieczna jest estymacja przyszłych wyników działalności firmy.

 

2. Badania rynkowe

Banania rynkowe niezbędne są każdemy prężnie działającemu podmiotowi do oceny szans i zagrożeń, jakie stawia przed nim rynek, w ramach którego funkcjonuje. By w sposób odpowiedni wykorzystać możliwości stojące przed przedsiębiorcą musi on posiadać na ich temat pełną, analityczną wiedzę identyfikując jednocześnie mogące wystąpić przeszkody. Obecnie wiadomo, że wiedza na temat konkurencji jest niezbędna każdemu, kto nie tylko ma ambicje poszerzania horyzontów swojego działania ale też nie chciały oddać zdobytego wcześniej pola konkurencji.

SBG oferuje w tym zakresie profesjonalne badania i analizy obejmujące swym zakresem zarówno najbliższe otoczenie konkurencyjne jak i globalny rynek, na którym działają nasi Klienci. Wykonujemy równeż analizy benchmarkingowe (porównawcze) by jak najpełniej zaprezetować Państwa działalność w korespondeci do konkurencji.

 

3. Wycena podmiotów gospodarczych

Każde działanie w firmie jest podejmowane z myślą o realizacji konkretnego celu, np. zwiększenia sprzedaży, redukcji kosztów, wzmocnienia innowacyjności czy zmniejszenia zaangażowania kapitału obrotowego. Niektóre z tych działań są nakierowane wprost na uzyskanie lepszych wyników finansowych, inne akcentują chęć pozyskania lojalnych i rentownych klientów, a jeszcze inne są nastawione na budowę siły marki. Można wyliczać dużo różnych strategii biznesowych i ścieżek ich realizacji. Sens jednak tych wszystkich działań, a nawet trafność celów i strategii można właściwie ocenić dopiero po udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jak ta aktywność oddziałuje na wartość firmy?

SBG oferuje w tym zakresie profesjonalne wyceny przedsiębiorst metodami majątkowymi, dochodowymi, porównawczymi oraz mieszanymi.

 

4. Ocena rentowności działalności bieżącej i projektów inwestycyjnych

Dział z przygotowaniu....

 

5. Opracowanie biznesplanów

Dział z przygotowaniu....

 

6. Controlling (budżetowanie, kontrola kosztów)

Dział z przygotowaniu....

 

7. Inne doradztwo biznesowe

Dział z przygotowaniu....